Návrh Stanov 2022 ke schválení

Stanovy Společnosti Agathy Christie

(1) Základní ustanovení

 

"Společnost Agathy Christie." (dále jen "Společnost") je spolkem se sídlem v Českých Budějovicích, Bezdrevská 7.

(2) Cíle činnosti

Společnost si klade následující cíle:

 • usnadňovat a podporovat komunikaci mezi příznivci Agathy Christie
 • poskytovat svým členům informace
 • podporovat šíření díla Agathy Christie v médiích všeho druhu
 • šířit a chránit dobré jméno Agathy Christie.

(3) Podmínky členství

Pro členství ve Společnosti nejsou stanoveny žádné omezující podmínky. Členství vzniká podáním přihlášky do Společnosti a zaplacením členského příspěvku.

(4) Práva a povinnosti členů

Členové Společnosti mají následující práva a povinnosti:

 • právo podílet se aktivně na činnosti Společnosti
 • právo získávat veškeré materiály vydávané Společností
 • právo účastnit se všech akcí pořádaných Společností při splnění podmínek pro danou akci stanovených
 • právo hlasovat na Setkání členů
 • právo hlasovat v ocenění Cena Společnosti Agathy Christie
 • povinnost platit členský příspěvek ve výši stanovené pro dané období
 • povinnost zdržet se jakéhokoli jednání poškozujícího dobré jméno Agathy Christie.

(5) Orgány Společnosti

a) Setkání členů

Nejvyšším orgánem Společnosti je „Setkání členů". Schází se alespoň jednou ročně, svolává jej předseda Společnosti. Do výhradní působnosti Setkání členů patří:

 • volba a odvolání členů Vedení Společnosti (nadpoloviční většinou přítomných členů)
 • změna stanov Společnosti (alespoň 2/3 přítomných členů)
 • určení výše členského příspěvku pro dané období (alespoň 1/2 přítomných členů)
 • vyloučení člena Společnosti pro porušení stanov (alespoň 2/3 přítomných členů)
 • zrušení Společnosti (alespoň 2/3 přítomných členů).

V ostatních případech je k přijetí rozhodnutí potřeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných. 

Připouští se elektronické nebo korespondenční hlasování. Pro elektronické hlasování je připuštěna forma e-mailu.

b) Vedení Společnosti 

Výkonným orgánem Společnosti je „Vedení Společnosti". Řídí činnost Společnosti mezi dvěma Setkáními členů a v tomto období rozhoduje o všech záležitostech Společnosti, které nejsou ve výhradní působnosti Setkání členů. Vedení Společnosti je složeno z předsedy a místopředsedů. Počet místopředsedů schvaluje Setkání.

Statutárním orgánem je „Předseda“. Předseda zastupuje Společnost navenek a má výhradní právo vstupovat do právních vztahů jménem Společnosti. Je oprávněn k hospodaření s prostředky Společnosti a za toto jednání nese odpovědnost.

Předseda jmenuje místopředsedu, který ho zastupuje v případě jeho dočasné neschopnosti vykonávat svou funkci.

(6) Hospodaření Společnosti

Zdrojem příjmů Společnosti jsou členské příspěvky, dary a sponzorské příspěvky. Každý člen Společnosti má právo nahlédnout do dokumentů majících souvislost s hospodařením Společnosti.

 

(7) Zánik Společnosti 

 

Společnost zaniká rozhodnutím Setkání členů, na jehož základě budou vypořádány závazky sdružení a bude naloženo se zbylým majetkem. 

 

 

Tato verze stanov je platná ode dne……..