lord Whitefield

Obyvatel Wychwoodu, manželka Bridget. Ubytuje se u něj Luke Flitzwilliam.

Výskyty: